21 maja 2022
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Co to jest Copernicus?

Copernicus to rewolucyjny unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi, zapewniający wgląd w naszą planetę i jej środowisko z korzyścią dla wszystkich obywateli Europy. Za sprawą rozmaitych technologii, od satelitów w przestrzeni kosmicznej do systemów pomiarowych na ziemi, morzu i w powietrzu, Copernicus dostarcza w sposób otwarty i bezpłatny danych operacyjnych oraz zapewnia usługi informacyjne w wielu różnych obszarach zastosowań.

DANE Z KOSMOSU

Program Copernicus wspiera rodzina należących do UE dedykowanych satelitów Sentinel, zaprojektowanych specjalnie na potrzeby usług Copernicus i ich użytkowników. Od czasu uruchomienia pierwszego z nich – Sentinel-1A w 2014 r. – Unia realizuje proces umieszczenia na orbicie konstelacji kilkunastu satelitów w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Satelity Sentinel zaspokajają zapotrzebowanie na stałe i niezależne źródło wysokiej jakości danych na potrzeby usług Copernicus. Copernicus opiera się również na istniejącej infrastrukturze kosmicznej: na satelitach obsługiwanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), Europejską Organizację Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), państwa członkowskie UE oraz państwa trzecie i inne podmioty komercyjne. Znane są one pod nazwą misji wspomagających i dostarczają danych satelitarnych na potrzeby programu od czasu jego powstania. Nadal będą wypełniały tę rolę, zwłaszcza w przypadku zapotrzebowania na dane wysokiej rozdzielczości, jak na przykład w aplikacjach do celów reagowania kryzysowego i zapewnienia bezpieczeństwa.

DANE NA ZIEMI, MORZU I W POWIETRZU

Copernicus wykorzystuje również liczne systemy do przeprowadzania pomiarów in situ (czyli w konkretnym miejscu lub na poziomie lokalnym), oddane do dyspozycji programu przez państwa członkowskie UE. Należą do nich czujniki umieszczone na brzegach rzek, czujniki przenoszone w powietrzu przez balony meteorologiczne, ciągnięte po morzu przez statki lub pływające w oceanie. Dane gromadzone in situ wykorzystuje się do kalibrowania, sprawdzania i uzupełniania informacji z satelitów, co ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wiarygodności i spójności danych na przestrzeni czasu.

USŁUGI COPERNICUS: PRZEKSZTAŁCANIE DANYCH W INFORMACJE

Usługi Copernicus przekształcają zasoby pochodzące z satelitów oraz dane gromadzone in situ w przydatne informacje, przetwarzając i analizując dane, integrując je z innymi źródłami oraz dokonując walidacji wyników. Umożliwia to porównywanie i przeszukiwanie zbiorów danych obejmujących całe lata i dziesięciolecia, pozwalając tym samym na monitorowanie zmian; pozwala analizować wzory, wykorzystując je do opracowywania lepszych prognoz, na przykład dla oceanów i atmosfery. Przy pomocy funkcji obrazowania tworzy się mapy, określając cechy i anomalie, jak również dokonując ekstrakcji danych na potrzeby statystyk. W obszarach tych powstały określone społeczności użytkowników, ale jak zostanie pokazane na kolejnych stronach, z usług programu Copernicus korzysta bezpośrednio i pośrednio wiele innych sektorów.

Copernicus to prawdziwie europejskie wspólne przedsięwzięcie. Mając na uwadze, że jest to program Unii Europejskiej finansowany ze środków publicznych, Copernicus należy przede wszystkim do wszystkich obywateli Europy, którzy są jego docelowymi właścicielami i beneficjentami.

Źródło: Broszura Copernicus Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Publikacje 1049 Bruksela BELGIA